Wednesday, March 11, 2009

SOALAN KKBI

INI KERTAS KKBI PRA 3105...

IPGM KAMPUS TUN HUSSEIN ONN


TUGASAN PROJEK KERJA KURSUS PISMP PRASEKOLAH AMBILAN JAN
SEMESTER 3

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN PRASEKOLAH
KURSUS : PERKEMBANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK
KOD : PRA 3105

NAMA GURU PELATIH : ___________________________________________

UNIT : ___________________________________________


* TARIKH MULA : 13 MAC 2009 * TARIKH SERAH: 20 APRIL 2009
* tertakluk pada pindaan

Komponen kognitif merupakan salah satu fokus utama dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Faktor ini disebabkan keupayaan kognitif kanak-kanak di peringkat awal akan mempengaruhi semua aktiviti pembelajaran. Melalui komponen kognitif murid-murid prasekolah berpeluang mencari maklumat, menyiasat dan meneroka persekitaran bagi memenuhi perasaan ingin tahu. Sehubungan itu teori-teori berkaitan perkembangan kognitif perlu difahami oleh bakal-bakal guru prasekolah. Pengetahuan ini dapat membantu guru memahami bagaimana kanak-kanak memperoleh, memproses dan menggunakan pengetahuan dan seterusnya dapat merancang aktiviti-aktiviti yang bersesuaian bagi memenuhi naluri ingin tahu mereka. Secara berpasangan, anda dikehendaki melaksanakan satu projek berkaitan aktiviti kemahiran proses sains untuk kanak-kanak prasekolah.

Dalam pelaksanaan projek ini, anda dikehendaki :
a) Merancang satu rancangan pengajaran harian untuk satu slot pengajaran bagi komponen kognitif yang merangkumi kemahiran proses sains berdasarkan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.
- Pilih kemahiran proses sains yang bersesuaian mengikut masa pengajaran dan tema, anda dikehendaki menghasilkan satu rancangan pengajaran harian yang lengkap.
b) Berdasarkan rancangan pengajaran harian anda, bina satu model sains berasaskan tema yang anda pilih.
c) Anjurkan satu pameran dan pamerkan model sains tersebut dan bentangkan cara-cara penggunaannya.
d) Sediakan satu esei reflektif yang mengulas tentang kekuatan dan kelemahan projek kemahiran proses sains yang anda laksanakan dengan mengaitkan teori-teori perkembangan kognitif. Panjang esei lebih kurang 1000 patah perkataan (5 muka surat).
e) Secara individu, anda dikehendaki membuat satu refleksi tentang pelaksanaan tugasan ini. Panjang refleksi lebih kurang 200 patah perkataan (2 muka surat).

Arahan tugasan:

1. Penulisan esei hendaklah bertaip menggunakan font jenis Arial, saiz 12 dan langkau satu setengah baris.
2. Sumber bahan/rujukan perlu dinyatakan mengikut format yang ditentukan (contoh: APA)
3. Rajah, jadual dan gambar hendaklah dilabelkan, dinomborkan dan dimasukkan dalam senarai (Lampiran).
4. Sumber maklumat dalam penulisan perlu dinyatakan.
5. Bahagian kulit luar hendaklah dilengkapkan dengan maklumat berikut:
5.1 Nama pelajar 5.5 Kod mata pelajaran
5.2 Angka Giliran 5.6 Nama pensyarah
5.3 Nombor kad pengenalan 5.7 Tarikh serah tugasan
5.4 Kumpulan/Unit


BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

JADUAL PENENTUAN TUGASAN (JPT) PROJEK 2009

INSTITUT : IPGM KAMPUS TUN HUSSEIN ONN BATU PAHAT

KURSUS : PISMP-IPGM PRASEKOLAH AMBILAN JAN 2008

MATA PELAJARAN : PRA 3105 : PERKEMBANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK

JABATAN/UNIT : ILMU PENDIDIKAN/PRASEKOLAH

JENIS TUGASAN : PROJEK

TARIKH MULA : 13 Mac 2009

TARIKH HANTAR : 20 April 2009

TAJUK : Kemahiran Proses Sains Prasekolah.


OBJEKTIF :

1. Merancang pengajaran dan pembelajaran kemahiran proses sains berasaskan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang merangkumi aspek pendekatan, strategi, teknik dan aktiviti berdasarkan tema yang bersesuaian dengan pengajaran di prasekolah.
2. Membina dan mempersembahkan satu model sains yang bersesuaian dengan pengajaran dan pembelajaran prasekolah.
3. Mengulas kelemahan dan kekuatan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengaitkannya dengan teori-teori dan asas dalam perkembangan kognitif kanak-kanak.
SPESIFIKASI PROJEK
TAJUK TAHAP
PEMEROLEHAN
25% PENGUASAAN
30% PEMINDAHAN
30% SIKAP & SAHSIAH
(15%)


4. Pembelajaran Awal Sains di Prasekolah.

-Kemahiran Proses Sains Prasekolah (berdasarkan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan, KPM)
 Memerhati
 Membanding dan membeza
 Mengelas
 Mengukur dan menggunakan nombor
 Membuat eksperimen
 Membuat ramalan
 Membuat inferens
 berkomunikasi• Kefahaman tentang isi kandungan yang berkenaan dengan tajuk tugasan.• Isi kandungan yang lengkap tentang tajuk tugasan.• Merujuk sekurang-kurangnya sepuluh bahan dari pelbagai sumber.


.


• Merancang Slot Rancangan Pengajaran Harian Awal Sains Prasekolah berdasarkan kemahiran proses sains dengan mengambilkira pendekatan, strategi, teknik dan tema yang bersesuaian dengan pengajaran di prasekolah.• Membina Model Sains yang bersesuaian untuk mengajar kemahiran proses sains.

• Mempamerkan model sains yang dibina.


• Membentangkan prosedur-prosedur pelaksanaan pengajaran pembelajaran berasaskan model sains.


• Mengulas kelemahan dan kekuatan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dipersembahkan.

Komitmen

Menunjukkan kesungguhan dan penglibatan penuh dalam tugasan.

Kolaborasi

Menunjukkan bukti kolaborasi dan usaha mendapatkan bimbingan dengan menggunakan Borang Kolaborasi


Refleksi
Menunjukkan kematangan dalam menyatakan kelemahan dan kekuatan dalam melaksanakan tugasan.

Disediakan Oleh Disahkan Oleh

No comments:

Post a Comment